Rodzaj funduszy inwestycyjnych

Wybór odpowiedniego funduszu ułatwić może ich klasyfikacja, która zazwyczaj przeprowadza się w oparciu o dwa kryteria: formę prawną oraz strategią inwestycyjną lokat. Wspomniana wcześniej ustawa o funduszach z 2004 roku definiuje 3 podstawowe rodzaje funduszy:  Fundusz otwarty – najbardziej popularny rodzaj funduszy; fundusz otwarty może zbywać nieograniczona ilość jednostek, które na żądanie uczestnika musi odkupić; portfel lokat musi zatem i charakteryzować się wysoka płynnością i 2 tego powodu możliwości inwestycyjne funduszy otwartych, szczególnie w odniesieniu do aktywów o podwyższonym ryzyku, są ograniczone.  Specjalistyczny fundusz otwarty – jest szczególną formą funduszu otwartego, którego statut może ograniczyć krąg uczestników (np. tylko osoby prawne lub uczestnicy pracowniczych programów emerytalnych) lub wprowadzić dodatkowe warunki, w jakich uczestnik może żądać odkupienia jednostek (np. ograniczenia co do terminu).  Fundusz zamknięty – fundusz emitujący certyfikaty inwestycyjne, których ilość, w przeciwieństwie do funduszy otwartych – jest stała i może się zmieniać tylko w przypadku nowych emisji. Certyfikaty są papierami wartościowymi i mogą być dopuszczone do obrotu na giełdzie.