Polityka inwestycyjna

Ze względu na prowadzona politykę inwestycyjną i rodzaje lokat, najczęściej dzieli się fundusze na:  Fundusze akcyjne, inwestujące głównie w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu; mogą one realizować mniej lub bardziej agresywną politykę inwestycyjną (np. inwestować w akcje blue chipów lub akcje małych spółek), odwzorowywać skład określonych indeksów, skupiać się na konkretnych sektorach (np. technologicznym) lub rynkach (krajowe lub zagraniczne).  Fundusze hybrydowe – inwestują w różne rodzaje aktywów np. akcje (zazwyczaj 40-60% aktywów), obligacje czy waluty. W ramach tej kategorii można spotkać fundusze stabilnego wzrostu (udział akcji nie przekracza 40%, pozostała część aktywów inwestowana jest w papiery o stałym dochodzie), zrównoważone (udział akcp zazwyczaj 40-70%) i elastycznego inwestowania (udział akcji i papierów o stałym dochodzie może kształtować się w przedziałach 20-80%) i inne. Fundusze hybrydowe mogą mieć specjalizację geograficzną, np. fundusze krajowe oraz rynków zagranicznych (regionalne i globalne).  Fundusze papierów dłużnych – inwestują przede wszystkim w instrumenty o stałym dochodzie: obligacje i bony skarbowe, a także instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe. Mogą specjalizować się w określonym rodzaju papierów dłużnych (np. fundusze papierów dłużnych przedsiębiorstw), a także określać podstawowa walutę lokat.