Otwarte fundusze inwestycyjne

Otwarte fundusze inwestycyjne mają podobne zalety: rozpraszają ryzyko indywidualnego inwestora pomiędzy znaczną liczbę spółek, aby zminimalizować zagrożenie, że jedna z nich popadnie w tarapaty oraz posiadają pełnoetatowych zarządzających portfelami inwestycyjnymi. Tak jak w przypadku zamkniętych funduszy inwestycyjnych otwarte fundusze również specjalizują się inwestując w różnorodne sektory lub rodzaje spółek, na przykład spółki wzrostowe, spółki z wysokim dochodem z kapitału, spółki z rejonu Wybrzeża Pacyfiku, w nowe technologie lub inne wąskie obszary. Niemniej jednak jednostki otwartych funduszy nie są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych, tak jak są notowane certyfikaty funduszy zamkniętych. Inwestorzy nabywają je bezpośrednio od firmy zarządzającej. W związku z tym nie istnieje wtórny rynek tych papierów – inwestor nie może ich odsprzedać nikomu innemu oprócz firmy, od której je kupił. Rynek jest postrzegany z punktu widzenia osób zarządzających: jednostki są sprzedawane po oferowanej cenie sprzedaży (ang. offer price), a kupowane z powrotem po niższej oferowanej cenie zakupu (ang. bid price), dzięki czemu fundusz realizuje zysk wynikający z różnicy cen kupna i sprzedaży oraz z opłaty za zarządzanie. Wiele gazet finansowych publikuje te ceny.