Notowania jednolite

Notowania jednolite, opierają się na procedurze ustalania kursu, czyli tzw. fixingu. Polega on na tym, że w ciągu określonego przedziału czasu (faza sesji „przed otwarciem”} przyjmowane są do systemu zlecenia zakupu i sprzedaży. W czasie tej fazy nie są zawierane transakcje,  wyliczany i na bieżąco publikowany jest teoretyczny kurs otwarcia (TKO). Na stąpnie wyznaczany jest tzw. kurs jednolity, po którym realizowane są transakcje giełdowe. Wyznaczany kurs musi spełniać kolejno kilka kryteriów: maksymalizacji wolumenu obrotu, minimalizacji nierównowagi miedzy popytem a podażą oraz ograniczenia wahań kursu, jest to zarazem tzw. cena równowagi, przy której m.in. zrealizowane są wszystkie zlecenia „po każdej cenie”, zlecenia kupna z limitem wyższym i zlecenia sprzedaży z limitem niższym od wyznaczonego kursu. Po ogłoszeniu kursu jednolitego następuje faza dogrywki, w czasie której składane są dodatkowe zlecenia kupna i sprzedaży z limitem równym określonemu kursowi jednolitemu. Na GPW system notowań jednolitych obejmuje dwa fixingi realizowane przed południem i po południu w czasie każdego dnia notowań.