Inne usługi biura maklerskiego

Innym rodzajem usług domu maklerskiego jest doradztwo inwestycyjne, także zarezerwowane dla wyżej wspomnianych instytucji. Polega ono na udzielaniu słownych lub pisemnych rekomendacji inwestycyjnych, jednak ostatecznego wyboru, jak i transakcji dokonuje w tym przypadku sam inwestor. Bezpieczeństwo powierzonych domom maklerskim oszczędności inwestorów gwarantowane jest przede wszystkim przez szereg wymogów, jakie muszą spełnić podmioty tego rodzaju, w tym na przykład wymogi kapitałowe lub konieczność zatrudniania licencjonowanych specjalistów. Stały nadzór nad działalnością domów maklerskich sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dodatkowym zabezpieczeniem jest także system rekompensat kierowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, który pozwala inwestorom odzyskać powierzone aktywa np. w przypadku upadłości lub likwidacji domu maklerskiego. Warto również wspomnieć, że same domy maklerskie dbają o przejrzystość i bezpieczeństwo uczestników rynku. Przejawem tego jest na przykład Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich przyjęty przez Izbą Domów Maklerskich w 2004 roku. Stanowi on zbiór norm etycznych obowiązujących członków IDM oraz ich pracowników, w tym dotyczących zasad monitorowania transakcji, przeciwdziałania praktykom manipulacji instrumentami finansowymi, zasady postępowania domów maklerskich w stosunkach z klientami, zasady postępowania pracowników, czy też prowadzenia działań reklamowych i marketingowych.