Biura i usługi maklerskie

Na rynku giełdowym podstawową zasadą publicznego obrotu jest obecność domów maklerskich, będących członkami giełdy papierów wartościowych, prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki pieniążne oraz w imieniu inwestorów pośredniczących w zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Każdy z domów maklerskich zatrudnia profesjonalnych maklerów, którzy upoważnieni są przez dany dom do dokonywania transakcji na giełdzie. Na koniec lutego 2007 roku na polskim rynku istniało 31 domów maklerskich. Warunki świadczenia usług brokerskich, prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych określone są w regulaminie domu maklerskiego. Stanowi on załącznik do umowy, jaką każdy z inwestorów zawiera z domem maklerskim. Warunki te określają w szczególności zakres, jakość i dostęp do świadczonych usług. Oprócz wielkości cen usług i prowizji, przy wyborze biura maklerskiego inwestor powinien zwrócić uwagę na kompleksowość obsługi, możliwości kontaktu z maklerem, wielkość sieci placówek czy też możliwość dostępu do usług przez Internet. Oprócz standardowych usług związanych z pośredniczeniem w transakcjach, domy maklerskie oferują szereg usług dodatkowych, w tym między innymi możliwość zarządzania pakietem papierów wartościowych na zlecenie. Usługa taka oznacza delegacją %a dom maklerski decyzji inwestycyjnych odpowiadających kryteriom wcześniej ustalonym z inwestorem (na przykład w zakresie akceptowalnego poziomu ryzyka czy też horyzontu czasowego inwestycji). Wszelkie zyski lub straty z tak stworzonego portfela obciążają inwestora.