Czy tego rodzaju inwestycje sa kapitochlonne

Większość doradców dowodzi, że 2 000 funtów jest to rozsądna minimalna kwota, którą można przeznaczyć na pojedynczą indywidualną inwestycję. Możliwe jest w danym momencie obracanie mniejszymi sumami, ale powstaje dodatkowa bariera w generowaniu dochodu: maklerzy ustalają minimalną kwotę transakcji, a koszty jej obsługi mogą pochłonąć cały dochód. Jeżeli kapitał lokuje się w akcje małych spółek, […]

Zależności

Fundusz może być naznaczony tym, że jest zaangażowany w inwestycje w Japonii, a w obecnym czasie Japonia wyszła z mody lub też, że inwestuje w akcje spółek internetowych, kiedy to Internet stracił już swój blask. Tego rodzaju czynniki wynikające z przyczyn ekonomicznych bądź z mody mogą jednak zmieniać się bardzo szybko i spowodować wejście funduszu […]

Rodzaj funduszy inwestycyjnych

Wybór odpowiedniego funduszu ułatwić może ich klasyfikacja, która zazwyczaj przeprowadza się w oparciu o dwa kryteria: formę prawną oraz strategią inwestycyjną lokat. Wspomniana wcześniej ustawa o funduszach z 2004 roku definiuje 3 podstawowe rodzaje funduszy:  Fundusz otwarty – najbardziej popularny rodzaj funduszy; fundusz otwarty może zbywać nieograniczona ilość jednostek, które na żądanie uczestnika musi odkupić; […]

Polityka inwestycyjna

Ze względu na prowadzona politykę inwestycyjną i rodzaje lokat, najczęściej dzieli się fundusze na:  Fundusze akcyjne, inwestujące głównie w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu; mogą one realizować mniej lub bardziej agresywną politykę inwestycyjną (np. inwestować w akcje blue chipów lub akcje małych spółek), odwzorowywać skład określonych indeksów, skupiać się na konkretnych sektorach (np. technologicznym) […]

Mark Twain

Mark Twain mawiał, że nie ma nic złego we wkładaniu wszystkich jaj do jednego koszyka, ale należy ten koszyk bacznie obserwować. Jeden wstrząs może spowodować rozbicie większości jajek. Mało prawdopodobnym jest, aby ta zasada działała w odniesieniu do giełdy papierów wartościowych. Pomimo pełnej uwagi poświęconej analizie kondycji spółki, jej danych finansowych, wszystkich dostępnych na jej […]

Korzyści

Wszystko ma swoją cenę. Skomasowane inwestycje redukują ryzyko i są bezpieczniejsze dla oszczędności drobnych inwestorów, trzeba jednak przyznać, że jest zarazem niewielka szansa, aby skorzystać na ponadprzeciętnym sukcesie jakiegoś waloru. Inwestor posiadający akcje jednej firmy najprawdopodobniej straci wszystko, jeżeli biznes nie powiedzie się i spółka zostanie postawiona w stan upadłości. Jednak w przypadku kiedy jedna […]

Kluby inwestycyjne

Alternatywą dla funduszy wspólnego inwestowania zarządzanych przez profesjonalistów są kluby inwestycyjne. Są to grupy prywatnych inwestorów, którzy zbierają środki finansowe w jeden pakiet i razem decydują, jak powinny zostać ulokowane. Rozwiązanie to ma tę zaletę, że można zasoby pieniężne rozdzielić pomiędzy większą ilość walorów, niż gdyby każdy członek grupy miał inwestować sam. Ponadto nie ma […]

Jak działa giełda

Wynagrodzenie za zarządzanie w przypadku obu rodzajów funduszy jest zwykłe wysokie. Jednym ze sposobów uniknięcia go jest przystąpienie do amerykańskiego funduszu powierniczego (ang. US mutual fund), który jest mniej więcej tym samym, co otwarty fundusz inwestycyjny z tym, że pobiera niższe opłaty. Jednak dodatkowym kosztem, jaki się ponosi, jest ryzyko zmian kursów walutowych, które mogą […]

Inwestowanie krótkoterminowe

Istnieje jeszcze jeden sposób inwestowania, odpowiedni dla specjalistów oraz ludzi przygotowanych na włożenie weń sporego wysiłku i poświęcenie pewnej ilości czasu. Jest to taktyka krótkoterminowego aktywnego obrotu akcjami polegająca na każdorazowym wykorzystaniu odchyleń kursu akcji zmieniających się na tyle istotnie, aby uczynić transakcję dochodową. Można na przykład wykryć trend fuzji i przejęć, powiedzmy w branży […]

Zaproszenie do klubu

Czasem można zostać zaproszonym do istniejącego klubu. W takim przypadku rozsądnie jest sprawdzić, czy wszystkie wspomniane decyzje zostały podjęte i czy potencjalny uczestnik zgadza się z nimi. Warto również przeanalizować, czy wysokość miesięcznej składki jest odpowiednia i czy można sobie na nią spokojnie pozwolić. Jeżeli ta forma inwestowania wydaje się być ciekawa, to warto wziąć […]

Róźnica między cenami zakupu a sprzedaży

Ponadto istnieje coś takiego, jak koszt przeprowadzenia transakcji. Jak zapewne wie każdy, kto próbował sprzedać używany samochód, cena wybranej rzeczy zależy od tego, czy dana osoba zamierza ją kupić, czy sprzedać. Tak samo jest z akcjami. Jest to uczciwe, ponieważ dealer lub animator rynku także musi zarobić na życie. W związku z tym rozpiętość pomiędzy […]

Prowizja maklerów

Główny koszt transakcji to prowizja maklerska. Jej wielkość zależy od rodzaju maklera i jego zadań, wkładu pracy oraz wielkości jednorazowego obrotu. Niektóre domy maklerskie w Wielkiej Brytanii inkasują bardzo niewiele, określając swoje minimum na 5 funtów od transakcji, ale większość pobiera około 12 do 15 funtów, jako najniższe wynagrodzenie od pojedynczej inwestycji. Chociaż istnieją też […]

Notowania jednolite

Notowania jednolite, opierają się na procedurze ustalania kursu, czyli tzw. fixingu. Polega on na tym, że w ciągu określonego przedziału czasu (faza sesji „przed otwarciem”} przyjmowane są do systemu zlecenia zakupu i sprzedaży. W czasie tej fazy nie są zawierane transakcje,  wyliczany i na bieżąco publikowany jest teoretyczny kurs otwarcia (TKO). Na stąpnie wyznaczany jest […]

Kluby inwestora

Kluby inwestora w warunkach polskich nie odbiegają w swoich założeniach od idei, która dynamicznie rozwija się na rynkach zachodnich, w USA, Francji czy Wielkiej Brytanii. Co do zasady jest to organizacja niewielkiej liczby członków, którzy tworzą wspólny portfel papierów wartościowych w oparciu o odprowadzane przez siebie regularnie sumy pieniędzy. Wspólnym interesem członków, oprócz osiągnięcia zysków […]

Inne usługi biura maklerskiego

Innym rodzajem usług domu maklerskiego jest doradztwo inwestycyjne, także zarezerwowane dla wyżej wspomnianych instytucji. Polega ono na udzielaniu słownych lub pisemnych rekomendacji inwestycyjnych, jednak ostatecznego wyboru, jak i transakcji dokonuje w tym przypadku sam inwestor. Bezpieczeństwo powierzonych domom maklerskim oszczędności inwestorów gwarantowane jest przede wszystkim przez szereg wymogów, jakie muszą spełnić podmioty tego rodzaju, w […]

Ile kosztuje inwestowanie w akcje

Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: więcej niż powinno. Podobnie jak w przypadku wielu różnych rzeczy, inwestowanie w akcje w Wielkiej Brytanii jest droższe niż w innych wysokorozwiniętych krajach. Z porównania z innymi państwami wynika, że poza granicami Wielkiej Brytanii koszty transakcyjne są niższe oraz mniej jest osób niezadowolonych z szybkości zawierania transakcji i dostępu […]

Biura i usługi maklerskie

Na rynku giełdowym podstawową zasadą publicznego obrotu jest obecność domów maklerskich, będących członkami giełdy papierów wartościowych, prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki pieniążne oraz w imieniu inwestorów pośredniczących w zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Każdy z domów maklerskich zatrudnia profesjonalnych maklerów, którzy upoważnieni są przez dany dom do dokonywania transakcji na giełdzie. Na […]

Biura na rynku maklerskim

Banki weszły na rynek usług maklerskich raczej z opóźnieniem, podobnie jak nowy rodzaj maklerów zajmujących się tylko kupnem i sprzedażą akcji, bez usług doradztwa inwestycyjnego. Obecnie dostępnych jest coraz więcej informacji nie tylko na temat maklerów oferujących swoje usługi przez Internet, ale również o tych pobierających niskie wynagrodzenie. Tego rodzaju zestawienia publikuje wiele poważnych gazet, […]